Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần

Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 10 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi minh minh
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Tue, 03-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
45 Bài học 06:32:25 Giờ
Phần 1
45 Bài học 06:32:25 Giờ
 • Bài giảng 1 Giới thiệu về PHP
  Xem trước 00:04:27
 • Bài giảng 2 cài đặt PHP trên Window
  Xem trước 00:05:40
 • Bài giảng 3 Syntax trong PHP
  Xem trước 00:07:55
 • Bài giảng 4 biến trong PHP
  Xem trước 00:09:13
 • Bài giảng 5 toán tử trong PHP
  Xem trước 00:03:48
 • Bài giảng 6 chuỗi trong PHP
  Xem trước 00:02:38
 • Bài giảng 7 mảng trong PHP
  Xem trước 00:09:58
 • Bài giảng 8 câu điều kiện trong PHP IF Else
  Xem trước 00:04:26
 • Bài giảng 9 hàm trong PHP
  Xem trước 00:10:40
 • Bài giảng 10 Vòng lặp trong PHP
  Xem trước 00:06:31
 • Bài giảng 11 giới thiệu 2 phương thức Get và Post
  Xem trước 00:03:54
 • Bài giảng 12 ví dụ $ Get và $ Post
  Xem trước 00:08:47
 • Bài giảng 13 làm việc với $ Get và $ Post
  Xem trước 00:12:14
 • Bài giảng 14 Upload file lên Sever
  Xem trước 00:14:29
 • Bài giảng 15 giới thiệu về Session & Cookie
  Xem trước 00:02:04
 • Bài giảng 16 ví dụ về Cookie trong PHP
  Xem trước 00:07:24
 • Bài giảng 17 ví dụ về Session trong PHP
  Xem trước 00:05:19
 • Bài giảng 19 thiết lập quản trị cơ sở dữ liệu của PHP MyAdmin
  Xem trước 00:09:15
 • Bài giảng 20 Query với dữ liệu trong MySQL
  Xem trước 00:07:32
 • Bài giảng 21 kết nối đến MySQL trong PHP
  Xem trước 00:05:36
 • Bài giảng 22 làm việc với PDO
  Xem trước 00:07:11
 • Bài giảng 23 sửa lỗi connection trong PDO
  Xem trước 00:05:37
 • Bài giảng 24 các phương pháp lập trình truyền thống
  Xem trước 00:06:53
 • Bài giảng 25 giới thiệu về hướng đối tượng
  Xem trước 00:08:28
 • Bài giảng 26 tính kế thừa trong lập trình PHP
  Xem trước 00:07:08
 • Bài giảng 27 các mức độ truy cập ACCESS MODIFIERS
  Xem trước 00:14:13
 • Bài giảng 28 hàm khởi tạo và hàm hủy trong PHP
  Xem trước 00:05:55
 • Bài giảng 29 Abstract và Interface trong PHP
  Xem trước 00:13:20
 • Bài giảng 30 thuộc tính và phương thức tính trong Class
  Xem trước 00:12:41
 • Bài giảng 31 xây dựng Database và xác định các chức năng trong Web tin tức
  Xem trước 00:10:19
 • Bài giảng 32 xây dựng cấu trúc code cho trang web tin tức
  Xem trước 00:04:09
 • Bài giảng 33 xây dựng chức năng Admin cho trang Web tin tức
  Xem trước 00:13:22
 • Bài giảng 34 Tạo lớp tương tác với MYSQL Phần 1
  Xem trước 00:09:27
 • Bài giảng 35 Tạo lớp tương tác với MYSQL Phần 2
  Xem trước 00:10:51
 • Bài giảng 36 tạo lớp tương tác với MYSQL phần 3
  Xem trước 00:10:15
 • Bài giảng 37 tạo lớp tương tác với MYSQL phần 4
  Xem trước 00:09:11
 • Bài giảng 38 xây dựng lớp Router định tuyến
  Xem trước 00:16:47
 • Bài giảng 39 tạo chức năng login logout phần 1
  Xem trước 00:10:44
 • Bài giảng 40 tạo chức năng login logout phần 2
  Xem trước 00:08:06
 • Bài giảng 41 tạo chức năng login logout phần 3
  Xem trước 00:12:00
 • Bài giảng 42 quản trị trang Admin phần 1
  Xem trước 00:10:06
 • Bài giảng 43 quản trị trang Admin phần 2
  Xem trước 00:15:55
 • Bài giảng 44 quản trị bài Post
  Xem trước 00:17:15
 • Bài giảng 45 giới thiệu trang public cho website
  Xem trước 00:02:59
 • Bài giảng 46 Tổng kết
  Xem trước 00:07:43
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
06:29:10 Giờ
Cập nhật Fri, 21-Oct-2022
0 1 Miễn phí
31:51:26 Giờ
Cập nhật Tue, 03-May-2022
0 1 Miễn phí
14:45:21 Giờ
Cập nhật Tue, 03-May-2022
0 1 Miễn phí
16:51:29 Giờ
0 3 Miễn phí
Về người hướng dẫn

minh minh

0 Nhận xét | 11 Học sinh | 2 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: