Học JavaScript cơ bản

Học JavaScript cơ bản

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 0 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi Le Hằng
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Mon, 09-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Học JavaScript cơ bản

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
37 Bài học 03:34:04 Giờ
Phần 1
37 Bài học 03:34:04 Giờ
 • Học JavaScript cơ bản bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ JavaScript
  Xem trước 00:03:38
 • Học JavaScript cơ bản bài 2: Làm quen với JavaScript
  Xem trước 00:03:59
 • Học JavaScript cơ bản bài 3: Cách khai báo và sử dụng JavaScript
  Xem trước 00:05:48
 • Học JavaScript cơ bản bài 4: Biến là gì?
  Xem trước 00:07:09
 • Học JavaScript cơ bản bài 5: Kiểu dữ liệu trong JavaScript
  Xem trước 00:05:09
 • Học JavaScript cơ bản bài 6: Sử dụng Developer Tool
  Xem trước 00:08:47
 • Học JavaScript cơ bản bài 7: Hướng dẫn sử dụng hàm Prompt
  Xem trước 00:07:47
 • Học JavaScript cơ bản bài 8: Ghép nối chuỗi trong JavaScript
  Xem trước 00:05:49
 • Học JavaScript cơ bản bài 9: Các thao tác trên chuỗi
  Xem trước 00:04:06
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 10: Tra cứu trên Mozilla Developer Network
  Xem trước 00:05:24
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 11: Cách đọc tài liệu trên MDN
  Xem trước 00:05:50
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 12: Khảo sát hàm có tham số trên MDN
  Xem trước 00:06:46
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 13: Làm việc với kiểu số
  Xem trước 00:04:35
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 14: Các phép toán cơ bản trên kiểu số
  Xem trước 00:03:06
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 15: Một số phép toán khác trên kiểu số - Phần 1
  Xem trước 00:08:39
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 16: Một số phép toán khác trên kiểu số - Phần 2
  Xem trước 00:05:28
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 17: Thứ tự thực hiện tính toán
  Xem trước 00:05:52
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 18: Giá trị chuỗi và số
  Xem trước 00:07:49
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 19: Tìm hiểu hàm parseInt và parseFloat
  Xem trước 00:06:44
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 20: Tìm hiểu đối tượng Math
  Xem trước 00:06:12
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 21: Kiểu Boolean - True và False
  Xem trước 00:04:38
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 22: Toán tử Logic OR
  Xem trước 00:02:54
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 23: Truthy và Falsy
  Xem trước 00:03:34
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 24: Tìm hiểu câu lệnh IF ELSE
  Xem trước 00:06:02
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 25: Tìm hiểu câu lệnh SWITCH CASE - Đặt vấn đề
  Xem trước 00:05:49
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 26: Tìm hiểu câu lệnh SWITCH CASE - Cú pháp
  Xem trước 00:05:56
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 27: Hàm là gì? Khai báo hàm trong JavaScript
  Xem trước 00:07:58
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 28: Hàm là gì - Hướng dẫn gọi hàm
  Xem trước 00:04:24
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 29: Phạm vi biến trong hàm
  Xem trước 00:02:23
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 30: Mảng là gì
  Xem trước 00:06:23
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 31: Khai báo và sử dụng mảng
  Xem trước 00:02:53
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 32: Thao tác với phần tử mảng - Phần 1
  Xem trước 00:10:50
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 33: Thao tác với phần tử mảng - Phần 2
  Xem trước 00:03:25
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 34: Duyệt mảng với vòng lặp For
  Xem trước 00:08:39
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 35: Ứng dụng bài toán nhập số
  Xem trước 00:05:35
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 36: Các loại vòng lặp trong JavaScript
  Xem trước 00:09:09
 • Học JavaScript cơ bản - Bài 37: break và continue
  Xem trước 00:04:55
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
02:25:40 Giờ
0 0 Miễn phí
Về người hướng dẫn

Le Hằng

0 Nhận xét | 45 Học sinh | 145 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: